Guoliang, Wu, Liu Qunlong, Liu Xiaohua, Ji Aiqing, Yang Yanjun, et Kang Meiling. « Étude Sur Le Kaki Noir En Chine. ». Fruits 67, no. 5 (janvier 1, 2012): 369-376. Consulté le juin 13, 2021. https://revues.cirad.fr/index.php/fruits/article/view/36195.